google-site-verification=F9Hb-DPMg2K5szrmKHbdKSbZt9AbBV7F3ViUt9d7Ix8

HYBRID

AK-47

$230$1,300
$230$1,300

HYBRID

Bubble Gum

$230$1,300

HYBRID

Cherry Bomb

$230$1,300

HYBRID

Gelato

$230$1,300

HYBRID

Green Crack

$230$1,300

HYBRID

Lemon Diesel

$230$1,300

HYBRID

Purple Haze

$230$1,300

HYBRID

Royal Kush

$230$1,300

HYBRID

White Berry

$230$1,300

HYBRID

White Widow

$230$1,300